Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej produktů a poskytování služeb - konzultací a terapií, tarotových workshopů a kurzů uvedených na webových stránkách www.mariamirjam.cz

Provozovatelkou webových stránek a poskytovatelkou služeb je Mária Mirjam Zinburgová, IČ: 66046092, DIČ CZ7458079178, se sídlem Za Příkopem 717, 25241 Dolní Břežany, podnikatelka zapsaná v Živnostenském rejstříku v Praze-západ, e-mail: tarot@mariamirjam.cz, tel. 604 552 478 (dále jen "poskytovatelka").

I. Výklad pojmů

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při prodeji produktů a poskytování služeb – konzultací a terapií, tarotových workshopů a kurzů klientům a právní vztahy při pořádání léčivých kruhů, které poskytovatelka nabízí na stránkách www.mariamirjam.cz. Je-li v těchto obchodních a platebních podmínkách uvedeno slovo "kurz" míní se jím jakákoliv forma výuky Tarotu nabízená poskytovatelkou na jejích webových stránkách. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou a klientem.

2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem (smlouvy o poskytování služeb) se obvykle uzavírá formou objednávky, kterou klient učiní na www.mariamirjam.cz, a poskytovatelka následně uzavření smlouvy formou přijetí objednávky potvrdí na e-mailovou adresu klienta. Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

3) Poskytovatelka není plátcem DPH (pouze identifikovanou osobou).

4) Uhrazením odměny se rozumí připsání odměny na účet poskytovatelky.

5) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi služby - konzultace a terapii, zajistit klientovi účast na tarotovém workshopu a kurzu, který si klient objednal, nebo poskytnout klientovi produkt, který si rovněž objednal, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu. Smlouva je realizovaná na základě objednávky učiněné na webových stránkách poskytovatelky buď stanoveným formulářem, nebo prostřednictvím rezervačního systému způsobem popsaným níže, nebo písemnou objednávkou na výše uvedený e-mail poskytovatelky.

III. Služby – konzultace a terapie

1) Výše uvedené služby osobního charakteru lze u poskytovatelky objednat prostřednictvím rezervačního systému umístěného na webové stránce poskytovatelky.

2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.

3) Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají klienta. Obsah konzultace je důvěrný.

4) Služby poskytuje poskytovatelka on-line prostřednictvím služby Google Meet nebo Skype, případně osobně na adrese Dům osobního růstu Maitrea, Týnská ulička 6, 110 00 Praha 1.

5) Pokud domluvená schůzka neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejpozději 24 hodin před termínem, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu v plné výši za marně uplynulou konzultaci a klient se zavazuje tuto částku poskytovatelce uhradit.

6) Odměna je účtována za sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatelky.

7) Odměna za osobní konzultaci a službu je splatná po skončení schůzky, odměna za on-line konzultaci je splatná před domluveným termínem konzultace.

8) Balíčky konzultací i dalších služeb se platí v plné výši předem na základě faktury bankovním převodem.

9) Jednotlivá sezení (tj. mimo balíčky) se účtují základní sazbou, která je uvedená na webových stránkách poskytovatelky.

10) Zakoupený balíček konzultací a dalších služeb je třeba vyčerpat do 6 měsíců od zakoupení, jinak nevyčerpané termíny propadají.

11) Objednanou službu lze uhradit i dárkovým poukazem v hodnotě ceny dané služby.

IV. Workshopy a kurzy

1) Poskytovatelka se zavazuje na základě smlouvy uzavřené níže uvedeným způsobem poskytnout klientovi místo na workshopu nebo kurzu, který si klient závazně objednal prostřednictvím webových stránek www.mariamirjam.cz (dále jen "webové stránky poskytovatelky").

2) Objednatel se zavazuje uhradit cenu objednaného kurzu a absolvovat závazně objednanou výuku způsobem a v rozsahu uvedeném u příslušného kurzu na webových stránkách poskytovatelky. Výjimky z této povinnosti upravují níže tyto obchodní a platební podmínky.

3) Klient zasílá svou přihlášku do vybraného kurzu elektronicky prostřednictvím webových stránek poskytovatelky.

4) Má-li poskytovatelka volné místo v daném kurzu a splňuje-li klient podmínky pro přihlášení, potvrdí poskytovatelka elektronicky na e-mail uvedený objednatelem přijetí přihlášky, tímto se přihláška objednatele stává závaznou.

5) Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem je uzavřena uhrazením zálohy nebo celé výše kurzovného na bankovní účet poskytovatelky, a to ve výši a termínu uvedeném na webových stránkách poskytovatelky u příslušného kurzu.

6) Není-li u příslušného kurzu stanovena záloha, je smlouva uzavřena uhrazením celé ceny kurzu nejpozději v den jeho konání a to před zahájením kurzu v místě jeho pořádání.

7) Smlouva je rovněž uzavřena předložením dárkového poukazu v hodnotě ceny kurzu.

8) Není-li možné ze závažných důvodů na straně poskytovatelky (např. nemoc atd.) provést výuku ve sjednaném termínu, sjednají si smluvní strany bez zbytečného odkladu náhradní termín výuky, příp. může být výuka absolvována online.

9) Klient je oprávněn požadovat náhradní termín výuky, na kterou se nemohl dostavit z důvodů na jeho straně, pouze jednou za celou dobu trvání kurzu, a to pouze v případě, že mu v účasti zabránila nemoc nebo závažné rodinné důvody (např. svatba, pohřeb). V takovém případě se smluvní strany dohodnou na náhradním termínu výuky, příp. na absolvování výuky online formou.

10) Kurzovné, tj. cena za příslušný kurz nebo workshop, je uvedena na webových stránkách poskytovatelky u příslušného kurzu. Uzavřením smlouvy vyjadřuje klient závazný souhlas, že s cenou kurzu souhlasí a zavazuje se ji řádně a včas uhradit, tj. formou a v termínech stanovených na webových stránkách poskytovatelky u příslušného kurzu nebo uvedených v potvrzovacím e-mailu zaslaném klientovi.

11) Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových hodin kurzu, výukové materiály a pomůcky poskytovatelky tak, jak je uvedeno na webových stránkách poskytovatelky u objednaného kurzu.

12) Kurzovné se hradí v českých korunách, není-li na webových stránkách poskytovatelky stanoveno jinak.

13) V případě platby bankovním převodem hradí klient zálohu nebo cenu kurzu na bankovní účet, který mu poskytovatelka sdělí e-mailem nebo ve formuláři objednávky. Klient uvede jako variabilní symbol své telefonní číslo nebo číslo uvedené ve formuláři objednávky.

14) Platba bankovním převodem je klientovi potvrzena e-mailem nejpozději do tří pracovních dnů od přijetí platby poskytovatelkou.

15) V souladu se závaznou objednávkou vystaví poskytovatelka na požádání objednatele zálohovou fakturu a/nebo fakturu.

16) Rozhodne-li se objednatel, že po úhradě zálohy či celé ceny kurzu před zahájením výuky příslušný kurz neabsolvuje, záloha či kurzovné se nevrací, ale klient uhrazenou částku může použít na úhradu jiného kurzu nabízeného poskytovatelkou, a to v období dvanácti kalendářních měsíců následujících po měsíci, kdy poskytovatelce sdělil, že původně objednaný kurz neabsolvuje.

17) Rozhodne-li se klient, že po zahájení výuky nebude kurz absolvovat, nemá nárok na vrácení uhrazené zálohy či kurzovného, ale může po dohodě s poskytovatelkou výuku dokončit buď online, nebo uhrazenou částku použít na úhradu jiného kurzu nabízeného poskytovatelkou, příp. pokračovat ve výuce ve stejném kurzu, ale v jiném termínu tohoto kurzu.

18) Pokud je záloha či kurzovné použito na kurz v jiném termínu, musí tento termín začínat v průběhu dvanácti kalendářních měsíců následujících po měsíci, kdy poskytovatelce sdělil, že ve výuce v původně objednaném kurzu nebude pokračovat.

V. Klient spotřebitel

1) Ustanovení této části obchodních a platebních podmínek se použijí, je-li objednatel současně spotřebitelem.

2) Spotřebitel je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

3) Smlouvy uzavírané s poskytovatelkou jsou uzavírány zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. elektronicky.

4) Jelikož pro kurzy jsou poskytovatelkou vždy určeny přesné termíny, které spotřebitel zná před vyplněním objednávky, a jedná se o smlouvy o využití volného času, nemůže spotřebitel odstoupit od platně uzavřené smlouvy (viz § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

5) Uzavírané smlouvy jsou tzv. nepojmenované smlouvy, nikoliv smlouvy kupní ani smlouvy o dílo, nepřichází tedy do úvahy uplatnění práv ze záruky či vadného plnění.

6) Poskytovatelka neuplatňuje v rámci kurzovného žádné náklady na prostředky komunikace na dálku s výjimkou obvyklé ceny za poskytování služeb elektronických komunikací fakturované ji jejím operátorem.

7) Součástí kurzovného nejsou žádné daně či poplatky.

8) Ze způsobu uzavření smlouvy uvedeného v bodě IV. těchto obchodních a platebních podmínek plyne, že ji tvoří elektronická objednávka klienta, elektronické potvrzení objednávky poskytovatelkou, provedená úhrada zálohy či kurzovného dle příslušného kurzu a tyto obchodní a platební podmínky, které si je klient povinen přečíst v plném rozsahu a potvrzení tohoto seznámení se s obchodními a platebními podmínkami v elektronické textové podobě je podmínkou odeslání objednávky. Poskytovatelka nevyhotovuje žádné další specielní vyhotovení smlouvy.

9) Poskytovatelka postupuje v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Zavěrečná ujednání

1) Poskytovatelka si vyhrazuje právo klientovi kurz během průběhu přerušit či ukončit, zjistí-li že, klient zneužil obsahu výuky či webových stránek www.mariamirjam.cz. Bez souhlasu poskytovatelky se obsah výuky nesmí šířit. Klient v takovém případě nemá nárok na vrácení kurzovného. Právo poskytovatelky na náhradu škody tímto není dotčeno.

2) Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči poskytovatelce, nebo na vyžádání po využití služby či po absolvování kurzu. Pro získání recenze poskytovatelka oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

3) Odchylné ujednání práv a povinností než je uvedeno ve smlouvě a těchto obchodních a platebních podmínkách je možné pouze za podmínky výslovného uvedení odlišného ujednání a jeho vzájemného odsouhlasení oběma smluvními stranami prostřednictvím e-mailu. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

4) Ustanovení o ochraně osobních údajů naleznete v další sekci webu poskytovatelky.

5) Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

7) Poskytovatelka je podnikatelem v souladu s § 420 občanského zákoníku.

8) Poskytovatelka a klient uzavírají smlouvu výše uvedeným způsobem a to podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").

9) Práva a povinnosti smluvních stran blíže neupravené smlouvou nebo těmito obchodními a platebními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

10) Spory vzniklé mezi smluvními stranami budou řešeny jejich vzájemnou dohodou. Není-li možné uzavřít dohodu, řeší spory věcně a místně příslušný soud České republiky.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 6. 1. 2024.